O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie powstał na mocy umowy podpisanej przez PFRON i ZM-G TPD z dnia 5 grudnia 1995 roku. Wieloletnie działania podejmowane przez rodziców oraz pracowników realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych skupionych przy TPD w Wieruszowie, przyczyniły się w znaczącej mierze do uruchomienia tej placówki. Niezwykle ważne okazało się uzyskanie od Samorządu Wieruszowskiego lokalu na okres 25 lat na zasadach bezpłatnego użytkowania. W 2006 roku zgodnie z uchwała Samorządu Gminy OM TPD stał się właścicielem tego obiektu. Zgodnie z obowiązującym prawem Samorząd sprzedał organizacji obiekt wraz z działką za symboliczny 1% wartości. Do 2003 roku WTZ był jedyną placówką pobytu dziennego stwarzająca możliwości szeroko pojętej terapii i rehabilitacji przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w stosunku do których została orzeczona niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
W ślad za obowiązującymi przepisami zakwalifikowanie osób do uczestnictwa w WTZ odpowiedzialny jest organizator placówki. W naszym przypadku kwalifikacja taka potwierdzona jest również opinią Rady Programowej. Od 1999 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym w naszym kraju, a jednocześnie ustawowymi kompetencjami, Starostwo Wieruszowskie stało się stroną umowy, a obsługującym to zadanie PCPR w Wieruszowie. Organizatorem placówki pozostała nadal organizacja pozarządowa TPD OM w Wieruszowie, która zobowiązana jest do realizacji zadań WTZ oraz przedkładania sprawozdań merytorycznych i finansowych PCPR-owi sprawującemu nadzór nad placówką.
WTZ realizuje swe zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości.