Wyniki zapytania ofertowego na usługi kateringowe

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1092665 w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim
.

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim wybrana została oferta:

 

Spółdzielnia Socjalna „Wieruszowiak”

98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 32

z ceną za 1 obiad 20,00 zł brutto

 

 

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

Podstawowe Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,

Czytaj więcej: Podstawowe Informacje o projekcie

Centrukm Usług Społecznych

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH


Co to są Centra Usług Społecznych?
Ideą Centrów Usług Społecznych (CUS) jest rozwój i skoordynowanie działań zapewniających obywatelom, głównie osobom niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości, dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych na poziomie gminy i powiatu.
Centra Usług Społecznych są odpowiedzią na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa i postępującego zjawiska depopulacji oraz potrzebę zwiększania samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej: Centrukm Usług Społecznych