Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o projekcie

 Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

· Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie – partner wiodący,

· Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie,

·Gmina Lututów/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie,

·Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,

· Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

 

Okres realizacji projektu: od 1.06.2020 r. do 31.05.2023 r.

Główny cel projektu to: zwiększenie dostępu do usług społecznych/ usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/ wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenie usług w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych; usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu; usług asystenckich; usług mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”; usług korepetycji i obozów terapeutycznych/ socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej
i ich otoczenie.

 

W ramach projektu planuje się realizację następujących usług:

1.Sąsiedzkie usługi opiekuńcze realizowane przez Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie dla 10 osób niesamodzielnych. Usługa świadczona przez 10 osób. Cel realizacji usługi to zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w miejscu zamieszkania, bez konieczności kierowania do DPS.

2.Klub „Być Razem" realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 25 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych; 5 dni w tygodniu w godz. 15.00-18.00. Celem Klubu będzie przeciwdziałanie marginalizacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych, włączanie ich do środowiska, rozwijanie ich zainteresowań, podnoszenie kompetencji społecznych.

3.Usługi asystenckie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 14 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych.

Celem usługi będzie wspieranie uczestników w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony zostanie obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

4.Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Realizacja 3 obozów 7- dniowych dla łącznie 61 osób (dzieci z pieczy zastępczej oraz ich otoczenie).

Celem obozów będzie socjalizacja właściwych postaw dzieci i młodzieży
w problemami emocjonalnymi, uwolnienie się od stresu po roku szkolnym, aktywne spędzanie czasu bez elektroniki, podniesienie samooceny oraz wsparcie opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

5.Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy realizowane przez Gminę Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie
dla 25 osób niesamodzielnych w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Celem usługi będzie zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zapewnione zostanie wyżywienie oraz transport dowóz - odwóz z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

6.Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej- korepetycje realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie dla 16 dzieci z pieczy zastępczej.

Celem korepetycji będzie poprawa wyników w nauce dzieci, które mają z nią problem. Dzieci z powodu problemów w nauce są często źle odbierane przez inne dzieci i dodatkowo stygmatyzowane, co pogłębia ich wykluczenie społeczne.

7.Usługa mieszkalnictwa treningowego realizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 13 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych.

Celem usługi mieszkalnictwa treningowego jest przygotowanie osób niesamodzielnych pod kierunkiem specjalistów do maksymalnie pod względem ich możliwości samodzielnego i niezależnego życia w naturalnym środowisku. Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

8.Usługa mieszkalnictwa wspieranego realizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 7 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Celem usługi mieszkalnictwa wspieranego jest pomoc
w realizacji potrzeb różnego rodzaju. Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym
w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach wspomaganych, Klubie „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

·osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

·osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

·osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

· osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

„Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” 

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

 

§1

Informacje ogólne

 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej nr RPLD.09.02.01-10-A001/19-00 zawartej przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

 2. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych/usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenia usług
  w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy, usług asystenckich, mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”, usług korepetycji
  i obozów terapeutycznych/socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia w okresie 1.06.2020 r. – 31.05.2023 r.

 3. Projekt skierowany jest do 156 mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj.

 • 84 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (50K/34M),

 • 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzieci z pieczy zastępczej (16K/24M),
  w tym 19 dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego (6K/13M),
  w tym 5 dzieci z pieczy zastępczej z niepełnosprawnością (1K/4M)– uczestników Projektu oraz

 • 32 osób z otoczenia uczestników projektu (24K/8M), w tym:

- 20 osób sprawujących pieczę zastępczą (16K/4M) tj. m.in.: 3 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (3K), 17 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (13K/4M),

-7 innych osób z otoczenia (4K/3M), których udział w projekcie jest konieczny dla prawidłowego wsparcia dzieci z pieczy zastępczej, w tym dzieci biologiczne rodziców zastępczych oraz

- 5 osób z otoczenia osób niesamodzielnych (4K/1M).

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla:

 • uczestników usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy
  w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych (obozy, korepetycje),

 • uczestników usług Klubu „Być Razem”, usług asystenckich, usług opiekuńczych
  w Dziennym Domu Pomocy, usług mieszkalnictwa treningowego, usług mieszkalnictwa wspieranego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników Projektu, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla każdej usługi,

 • uczestników sąsiedzkich usług opiekuńczych których dochód nie przekracza 300% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r.
  o pomocy społecznej. Dla uczestników usługi, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność,

 • osób z otoczenia uczestników projektu.

 1. Biuro projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie:

 1. Partner wiodący:

 • Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów;

 1. Partnerzy:

 • Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7;

 • Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8;

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie; 98-400 Wieruszów, ul.  Sportowa 7;

 • Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7;

 1. Dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Przedmiotem Projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych tj.

 • Sąsiedzkich usług opiekuńczych

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów z najbliższego otoczenia-sąsiadów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej,
z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Partner odpowiedzialny: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wieruszowie

 • Klubu „Być Razem”

Klub zapewniać będzie 25 miejsc dla osób niesamodzielnych. Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w siedzibie Klubu (zajęcia arteterapeutyczne, ceramiczne, manualne, rytmiczno-ruchowe, rewalidacyjne, konsultacje specjalistyczne np. prawne, psychologiczne) oraz poza nim (wycieczki, wyjścia do kina, teatru).

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

 • Usług asystenckich

Usługi asystenckie skierowane do osób niesamodzielnych świadczone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. W/w usługi maja na celu wsparcie osób niesamodzielnych w  wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie 

 • Usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia

Usługa skierowana do dzieci z pieczy zastępczej oraz osób z otoczenia w/w dzieci. W/w/ grupa osób będzie mogła wziąć udział w 1 obozie socjoterapeutycznym,
2 obozach integracyjno-terapeutycznych dla dzieci i opiekunów. Celem obozów będzie m.in.: socjalizacja właściwych postaw dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wsparcie opiekunów dzieci z pieczy zastępczej.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie 

 • Usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy

Dzienny Dom Pomocy zapewniać będzie 25 miejsc dla osób niesamodzielnych. Zapewniać będzie opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby niesamodzielne będą mogły brać udział
w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych.

Partner odpowiedzialny: Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie

 • Usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej – korepetycje

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniu treningowym stworzonym dla osób niesamodzielnych. Pod opieką opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę przebywającą w mieszkaniu treningowym do prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto wsparcia udzielał będzie opiekun medyczny.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” 

 • Usług mieszkalnictwa wspieranego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniach wspieranych stworzonych dla osób niesamodzielnych. Usługa zapewniać będzie odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających i opiekuna medycznego. Prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę przebywającą w mieszkaniu wspieranym do samodzielnego życia. Usługa skierowana do dzieci z pieczy zastępczej wymagających pomocy w nauce.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 • Usług mieszkalnictwa treningowego

Prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto wsparcia udzielał będzie opiekun medyczny.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 

§2 

Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, który:

 1. Jest dorosłą osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym lub kwestionariuszu opracowanym na podstawie wywiadu środowiskowego

 2. jest dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej zagrożonym wykluczeniem społecznym,

 3. jest osobą z otoczenia osób niesamodzielnych, dzieci z pieczy zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, której udział w projekcie jest konieczny dla prawidłowego wsparcia w/w grup docelowych,

 4. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:

 • formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),

 • kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy dla dorosłych osób niesamodzielnych(wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi zał. nr 4 do Regulaminu),

 • deklarację uczestnictwa w projekcie(wzór stanowi zał. nr 5 do Regulaminu),

 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),

 1. akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

 1. W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30), w siedzibach Partnerów (dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie tj. wieruszow.pcpr.info w zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 2. Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona.

 3. Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

 

§3 

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w:

- biurze projektu

- siedzibach Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne usługi

 1. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada dokumenty wymienione w §2 ust. 1 pkt. d. (do pobrania w miejscach wskazanych w zał. nr 1 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie pod adresem pcpr.wieruszow.info w zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”)

 2. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn.

 3. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.

 4. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach wspomaganych, Klubie „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

 1. Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

 2. W przypadku usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej pierwszeństwo mają dzieci z największymi problemami wychowawczymi oraz w nauce.

 3. Poszczególni Partnerzy projektu prowadzą rekrutację do udziału w usługach, których są realizatorami.

 4. Osoby z otoczenia osób niesamodzielnych oraz dzieci z pieczy zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym rekrutowane są przez realizatorów danych usług zgodnie z zasadą, że w/w osoby mogą brać udział w projekcie wtedy, gdy ich udział jest konieczny dla prawidłowego wsparcia w/w grup docelowych.

 5. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.

 6. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług społecznych Partnerzy utworzą listy rezerwowe.

 7. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

 

 

§4 

Zakończenie uczestnictwa 

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Partnera odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 2. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

 3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:

- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług określonych przez

Partnerów.

 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Partner realizujący poszczególną usługę na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.

 2. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 8 do niniejszego Regulaminu.

 3. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

 

§5 

Zobowiązania realizatorów projektu

Partnerzy zobowiązują się do:

 1. Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im udział w poszczególnych usługach.

 3. Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi w ramach poszczególnych usług.

 4. Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zaplanowanych działań.

 

§6 

Zobowiązania uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.

 2. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających.

 3. Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danej usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.

 4. Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany.

 5. Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo w  Projekcie.

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół Programowy powołany do realizacji Projektu, od której nie przysługuje odwołanie.

 2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach Projektu przeprowadzą Partnerzy.

 3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

 4. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Informacja na temat poszczególnych usług społecznych w projekcie stanowi zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 

Pliki do pobrania: