Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie

Rys historyczny

Wieruszowska organizacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzi udokumentowaną działalność na rzecz dzieci i młodzieży od 1978 roku. Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego był wtedy Pan mgr Bolesław Petalas. Organizacja liczyła 277 członków, skupionych w 10 kołach oraz 8 członków prawnych. Największe koło działało przy Przedszkolu Nr 1 w Wieruszowie i liczyło 111 członków.

Pomiędzy 1980, a 1986 rokiem działalnością TPD w Wieruszowie kierował Pan Marian Bieniek. W okresie tym niestety zmalała aktywność organizacji, likwidacji uległy Koła Terenowe. Od 25 czerwca 1986 roku Zarządem M-G kierowała Pani Henryka Sokołowska. Od 21 marca 2003 funkcję prezesa OM TPD pełnił Pan Lech Mączka. Od dnia 29 maja 2008 roku funkcje Prezesa OM TPD pełni Pani Janina Moska.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wieruszowska organizacja TPD OM liczy 174 członków skupionych w sześciu kołach. Jako organizator WTZ i Grupy Wsparcia współpracowaliśmy w 2016 roku z 80 osobami niepełnosprawnymi z czego 50 to uczestnicy WTZ, a 30 to członkowie Grupy Wsparcia. 75 dzieci uczęszcza na zajęcia opiekuńczo–wychowawcze
w Pieczyskach, Mirkowie, Wieruszowie-Podzamczu i Wyszanowie.

 

Najważniejsze zadania realizowane przez OM TPD

Warsztat Terapii Zajęciowej

Pomoc osobom niepełnosprawnym jest jednym z głównych zadań, jakie od wielu lat stawia sobie nasza organizacja. Jedną z form tej pomocy jest Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach którego prowadzone są systematyczne zajęcia z zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawny sprawności każdego uczestnika oraz działająca przy nim Grupa Wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji "Być Razem"

TPD OM wspólnie z SI ,,KOS” realizuje projekt: Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny w placówkach oświatowych z powiatu wieruszowskiego.

W projekcie na prawach beneficjentów uczestniczą również rodzice, opiekunowie terapeuci, do których skierowane są działania Ośrodka.

 

Wypoczynek i realizacja zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

TPD OM sporo uwagi poświęca organizowaniu aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy z różnymi placówkami podczas organizacji imprez plenerowych i okazjonalnych oraz przy organizacji wypoczynku z:

  • Wieruszowskim Domem Kultury,

  • Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Wieruszowie

  • Stowarzyszeniem Profilaktycznym “Alternatywa” w Wieruszowie

  • Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Lubczyna

  • placówkami oświatowymi (Szkoły w Pieczyskach, w Mirkowie, w Wieruszowie, w Podzamczu i w Wyszanowie)

  • OSP Pieczyska i Kołem Gospodyń w Podzamczu

  • Radami sołeckimi i organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w środowisku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizatorem i realizatorem zadań w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w Pieczyskach, Mirkowie i Wyszanowie, gdzie funkcjonują placówki pozalekcyjne. Dzieci zamieszkujące Wieruszów mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach z elementami socjoterapii i psychoterapii w placówce, której organizatorem jest Stowarzyszenie Profilaktyczne ,,Alternatywa” a współrealizatorem Koło TPD OM w Wieruszowie.
W Pieczyskach placówka realizuje swoje zadania w obiekcie Szkoły Podstawowej i OSP.

 

Koła TPD

W ramach pracy Kół prowadzone są zajęcia świetlicowe, których głównym zadaniem jest otoczenie opieką dzieci po zajęciach w szkole oraz stworzenie im możliwości twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Współrealizacja imprez i przedsięwzięć

Stałymi przedsięwzięciami adresowanymi do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i sponsorów, których współorganizatorem jest OM TPD

  • Lokalne Święto Wolontariatu

  • Regionalna Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”

  • Impreza Integracyjna „Twórczość–Terapia–Sukces”.

 

 

Więcej na temat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dowiesz się na stronie Zarządu Głównego TPD.