Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o projekcie

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne,Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie