Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

Data 20.05.2021r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2020-4791-47657 w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”

 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług prowadzenia zajęć dla uczestników Klubu „Być Razem” wybrane zostały oferty:

do prowadzenia zajęć rytmiczno-ruchowych:

- oferta Marty Strzeleckiej z Walichnów z ceną 50,00 zł za godzinę usługi

do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych:

- oferta Pauliny Dąbrowskiej z Mirkowa z ceną 50,00 zł za godzinę usługi

- oferta Anny Tomaszek-Osadnik z Wieruszowa z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

do prowadzenia zajęć arteterapii:

- oferta Doroty Okoń z Mirkowa z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

- oferta Marty Panek z Łubnic z ceną 50,00 zł za 1 godzinę usługi

 

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)