Centrum Usług Środowiskowych

Zaproszenie do szacowania ceny usług cateringu

                                                                                     Wieruszów, dnia 3 września 2020 r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CATERINGOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 


W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

 

 

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

 

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej, na przygotowaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego w porze obiadowej, gorących posiłków – obiadów, składających się z zupy i drugiego dania dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

Warunki realizacji usługi cateringowej:

 1. codzienne dostawy w porze obiadowej tj. w godz. 12:00 do 13:30 do siedziby Zamawiającego,

 2. świadczenie usługi cateringowej obejmuje dni robocze w okresie od 29 września 2020r. do 31 maja 2023r.

 3. zakładana średnia dzienna liczba obiadów wynosi 14 z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie;

 4. dzienną liczbę obiadów na dany miesiąc kalendarzowy ustali Zamawiający na 2 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, przekazując tą informację Wykonawcy zadania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ustalonej na dany miesiąc ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów Zamawiający zgłosi Wykonawcy co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

 5. posiłki powinny być dostarczone do wskazanej lokalizacji w taki sposób aby nie zostały wychłodzone w trakcie transportu i mogły być podawane jako ciepłe;

 6. wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe, termoizolowane opakowania, których cena powinna być skalkulowana w ofercie;

 7. obiad musi spełniać n/w warunki jakościowe, ilościowe i rodzajowe:

 1. tygodniowy jadłospis powinien być urozmaicony; w skali tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się,

 2. co najmniej 4 razy w tygodniu II danie powinno zawierać mięso (sztuka mięsa lub potrawa zawierająca mięso np. pierogi z mięsem, gulasz, potrawka, podroby lub rybę (filet) wraz z surówką lub gotowanymi warzywami, bigos)

 3. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, aromatyzowanych,

 4. w jadłospisie powinny przeważa potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

 5. do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie: tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżu oraz umiarkowane stosowanie soli;

 1. Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wkluczeń lub nietolerancji pokarmowych. Dostawa niestandardowych posiłków odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółów
  dot. rodzaju produktów i sposobu ich przygotowania;

 2. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji;

 3. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek produkowanych posiłków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545)

 4. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt, który powinien być wkalkulowany w cenę posiłków.

Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki rozliczane, w okresie miesięcznym, na podstawie faktury i specyfikacji posiłków wydanych w każdym dniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na codziennych dostawach ciepłych posiłków (obiadów składających się z zupy oraz drugiego dania) w porze obiadowej do miejsc zamieszkania 12 osób niepełnosprawnych, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie powiatu wieruszowskiego, przez okres 27 miesięcy począwszy od marca 2018r.

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 04.09.2020 – 08.09.2020r., w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

szacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 09.09.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

Załączniki:

 Załącznik - Formularz wyceny

 Załącznik - Klauzula  RODO

 

 

 

Formularz wyceny

świadczenia usług cateringowych dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Nazwa Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
w Wieruszowie, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

 

 

Szacuję świadczenie usług cateringowych (obiadów) zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę w wysokości:

za 1 obiad cena netto ……………………… zł; brutto ……………………. zł.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest odpowiednio:

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”.

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

5. Odbiorcą Pana/Pani danych jest:

a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

b) Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

c) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

d) Beneficjent realizujący Projekt - Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów (nazwa i adres Beneficjenta),

e) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”. ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.

 

 

 

Zapoznałem/am się

 

 

…………………………………………………..

(Data i podpis oferenta )

 

 

 

 

(miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy