Centrum Usług Środowiskowych

Zaproszenie do szacowania ceny usług AON/AOON

 

                    Wieruszów, 03.09.2020r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI ASYSTENCKIE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 

 

 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 3 900 godzin usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wieruszowskiego - uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zaangażowane zostaną 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający zakłada okresowe zaangażowanie większej liczby asystentów – z listy rezerwowej jeżeli taka zostanie utworzona w wyniku wpływu większej liczby ofert.

Usługa realizowana począwszy od 28 września 2020r. do końca maja 2023r dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i w szczególności obejmować będzie:

 1. pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz planowania i realizowania budżetu domowego;

 2. wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,

 3. wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,

 4. wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,

 5. pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,

 6. pomoc w realizowaniu konsultacji i wizyt UP u lekarza i na badaniach diagnostycznych;

 7. wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,

 8. udział w corocznej ewaluacji opracowanych indywidualnych programów terapeutycznych.

Zakres czynności wykonywanych przez asystenta i liczba godzin pracy z jednym UP uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności. Przydział godzin pracy dla asystenta z danym UP dokonywany będzie

w Indywidualnym Programie Terapeutycznym (IPT) i może ulegać zmianie w wyniku prowadzonej corocznie ewaluacji IPT.

Osoby zaangażowane jako asystenci obejmować będą wsparciem średnio 1 - 2 osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane asystentom przez TPD OM.

Usługa asystencka realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby

w zakresie terapii społecznej również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym.

 

Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania. Asystent dojeżdża do miejsca zamieszkania UP własnym transportem i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach wymagających wyjazdu z podopiecznym poza miejsce zamieszkania (np. wizyta u lekarza, w urzędzie), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, asystent może otrzymać zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271)

 

 

Wymagania dot. wykonawców usługi:

 

Usługa asystencka może być świadczona przez:

 1. asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;

 2. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

 1. podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

 2. pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

 1. posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

 2. bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;

 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny środek transportu umożliwiający mu dojazd do podopiecznych na terenie powiatu wieruszowskiego


IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 04.09.2020 – 08.09.2020, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 09.09.2020 r. do godz. 15.00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

Załącznik – formularz wyceny

 Załącznik  - Formularz RODO