Centrum Usług Środowiskowych

Regulamin świadczenia usług w ramach Klubu

Projekt Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej”

 

Regulamin świadczenia usług w ramach Klubu „ Być Razem”

Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej”

 

§1

 

Regulamin świadczenia usług w ramach Klubu „Być Razem” określa zasady świadczenia usług przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej" - Klub „ Być Razem” ( usługa 2 w projekcie). Celem Klubu będzie przeciwdziałanie marginalizacji osób z niepełnosprawnością, włączanie ich do funkcjonowania w środowisku, poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, rozwijanie ich zainteresowań i uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

 

§2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają

1). regulamin

- regulamin świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania do udziału w projekcie pod nazwą Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej ”.

2). projektodawca

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wieruszów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lututów, i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

3). projekt

- przedsięwzięcie pod nazwą Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) - "Razem łatwiej" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4). organizator usług w zakresie terapii społecznej prowadzonej w ramach Klubu „Być

Razem”

- TPD OM Wieruszów

 

1

5). uczestnicy Projektu (Grupa docelowa):

- dorosła osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego

wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

6). strona internetowa

- strona internetowa z informacjami o projekcie znajdująca się pod adresem: wtzwieruszow.pl

 

§ 3

Informacje o projekcie

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r.

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3. Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, zainteresowaną udziałem w

projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełnia

poniższe kryteria:

a) osoba z niepełnosprawnością zamieszkująca na terenie powiatu wieruszowskiego,

b) nieaktywna wymagająca aktywizacji społeczno - zawodowej,

c) zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej,

d) korzystających ze świadczeń PCPR, MGOPS.

 

Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

W ramach projektu grupa docelowa/ostateczni Uczestnicy Projektu to :

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne

sprofilowane jako najbardziej oddalone od otwartego rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;

  • osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno -zawodowej;

  • osoby mieszkające na terenie powiatu wieruszowskiego samodzielnie lub z prawnym

2

opiekunem\ opiekunami udzielającymi wsparcia w ograniczonym zakresie osobie

niepełnosprawnej

Zgodnie z kryterium dostępu pierwszeństwo udziału w projekcie mają następujące grupy docelowe:

* osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);

* osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w

rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

*osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 przez osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

c) osoby wychowujące samotnie dziecko z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden rodzic lub opiekun nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

d) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

e) osoby niesamodzielne bez wsparcia ze strony prawnych opiekunów.

 

3

 

Za osobę doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego uznaje się osobę doświadczającą wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w powyżej.

§4

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełniają wymagane kryteria. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące osoby tj.

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne

sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej - dotyczy zarówno potencjalnych realizatorów jak i odbiorców usług asystenckich;

b) osoby posiadających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne - wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich;

c) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

d) osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

e) osoby, które były beneficjentami projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” i nie zakończyły Indywidualnego Programu Terapii, nadal wymagają uczestnictwa w terapii społecznej, konsultacji specjalistycznej oraz w zajęciach integracyjno – kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych.

2. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

3. W projekcie wsparciem zostaną również objęte osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie

4

rezultatów i wskaźników. Podstawowy warunek doboru będzie uzależniony od rodzaju wymaganej pomocy UP.

 

§5

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

Dokumenty rekrutacyjne

1. Uczestnicy projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji:

a) Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej";

b) Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej" dla dorosłych osób niesamodzielnych;

c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

d) Oświadczenie uczestnika projektu;

e) Oświadczenie uczestnika projektu wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku;

(w/w dokumenty stanowią załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej" ");

f) Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS do celów rentowych. Kopię w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz dostarczyć oryginał do wglądu. W przypadku braku możliwości uzyskania orzeczenia weryfikacja na podstawie oświadczenia.

g) Oświadczenie o dochodach (Załącznik nr 1);

e) Informacja beneficjenta w projekcie Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej" ( Załącznik nr 2).

2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.wtzwieruszow.pl

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

4. Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.

5

5. W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku polskim.

 

Przebieg procesu rekrutacji

1.Rekrutacja prowadzona zostanie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie partnerów projektu będzie realizowana w powiecie wieruszowskim w siedzibie biura projektu.

2.Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, na których zainteresowane osoby zapoznają

się z celem i działaniami projektu.

3. Na terenie powiatu wieruszowskiego rekrutację osób z niepełnosprawnościami przeprowadzą

wskazane przez realizatora tj. TPD OM w Wieruszowie osoby wyznaczone do zadania 2 – usługa Klub „Być Razem”.

4. Informacje o przebiegu realizacji zadania przekazywane będą podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników projektu z udziałem ich prawnych opiekunów, terapeutów itp.

5. Dokumenty można składać w siedzibie TPD OM w Wieruszowie przy ulicy Sportowej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 .

6. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

7. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu

na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.

8.Informacja o wynikach rekrutacji zainteresowanym osobom przekazana będzie telefonicznie, pisemnie lub mailowo.

9.Uczestnicy Projektu którzy złożyli/ły dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie zakwalifikowali/ły się do projektu mogą aplikować do projektu ponownie, zostaną wpisani na listę rezerwową i będą informowani o możliwości udziału w projekcie z chwilą zwolnienia miejsca.

 

 

 

 

6

 

§6

Ocena

1. Rekrutacje i ocenę postępów przeprowadzi Zespół realizujący zadania (od 3- 5 osób). Za pracę zespołu odpowiedzialny jest opiekun Klubu.

2. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie:

a) kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Uczestnika Projektu

wymienionych w § 4 pkt.1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

b) poprawność wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Uczestnika Projektu (zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych).

3. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

4. Osoby, których dokumenty otrzymają pozytywną oceną zostaną zakwalifikowane do projektu i wpisane na listę podstawową i rezerwową.

§7

Zakres wsparcia

1.W ramach usługi Klubu „Być Razem” skierowanej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oferowane są niżej wymienione zajęcia (średnio 80 godzin w miesiącu) :

a) zajęcia integracyjno – kulturalne ( spektakle, kino, teatr, koncerty ;)

b) turystyczne;

c) zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne ( np. basen, rehabilitacja indywidualna i grupowa, muzykoterapia itp.);

d) konsultacje specjalistyczne ( psycholog, lekarz specjalista, prawnik itp. w zależności od zdiagnozowanych potrzeb);

W czasie realizowania programu prowadzących zajęcia wspomagają wolontariusze/ osoby z otoczenia ON.

Beneficjenci w/w wsparcia partycypują w ponoszone koszty. Środki te przeznaczane są na realizację zadania.

 

7

2. Wymagania dotyczące osoby zatrudnionej do świadczenia usług w ramach zadania 2 legitymują się :

a) uprawnieniami pozwalającymi na prowadzenie zajęć z zakresu arteterapii i rewalidacji indywidualnych i grupowych;

b) uprawnieniami pozwalającymi na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i muzykoterapii;

c) uprawnieniami pozwalającymi na prowadzenie spotkań i konsultacji specjalistycznych ( psycholog, lekarz specjalista, prawnik itp. w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).

 

3. Osoby zatrudnione w projekcie realizować będą swoje zadania w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną oraz samozatrudnienie :

a) opiekun Klubu - w niepełnym wymiarze etatu;

b) specjaliści do spraw konsultacji indywidualnych i grupowych – samozatrudnienie i umowa cywilno – prawna ;

c) prowadzący zajęcia z zakresu : artyterapia, rewalidacja, rehabilitacja, muzykoterapia – umowa cywilno – prawna, samozatrudnienie lub umowa o pracę/ dodatek zadaniowy.

 

§8

Procedury partycypacji w poszczególnych działaniach

Przy wyliczaniu należności dopłaty przez beneficjentów brane będą pod uwagę :

  1. koszt przedsięwzięcia, np. wycieczki wyliczone na jedną osobę a jednocześnie środki zabezpieczone w projekcie;

  2. możliwości finansowe beneficjenta ( dochód wg. Tabeli odpłatności w projekcie Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej").

Średnia dopłata osoby w miesiącu wyniesie w granicach 6,00 PLN ( podstawą wyliczenia dopłaty będzie między innymi dochód uczestnika, co zostanie dookreślone w regulaminie. (może się zdarzyć, że w niektórych przypadkachh osoby będą zwolnione z odpłatności a inne będą ponosić wyższe koszty).


8


§9

Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze projektu, siedzibie TPD OM oraz na stronie internetowej: wtzwieruszow.pl

2.Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym

niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

Załączniki do Regulaminu :

Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach;

Załącznik nr 2 Informacja beneficjenta w projekcie Centrum Usług Środowiskowych –„Razem łatwiej“;

Załącznik nr 3 Dziennik realizowanych działań w zadaniu 2 – Klub „Być Razem”;


 
9

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu świadczenia
usługi w ramach Klubu „Być Razem“

...........................................................

(miejscowość i data)

..............................................................

( imię i nazwisko składającego deklarację)

..................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

...................................................................

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za ostatni kwartał, wynosi ………………………………………… zł.

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ……………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.


…………………………………. ……………………………………………………….

(data) ( czytelny podpis wnioskodawcy)
Załącznik nr 2

do Regulaminu świadczenia

usługi w ramach Klubu „Być Razem“

 

Informacja beneficjenta w Projekcie

Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

Część I

DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................................

PESEL ...................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

3. Adres zamieszkania :

Miejscowość .................................................., ulica ........................................nr domu .......................

nr lokalu ...............................kod ...............................poczta ................................................................

4. Numer telefonu .................................................................

5. Posiadane orzeczenie :

O stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim

(prawidłowe podkreślić)

6. Realizowany program terapeutyczny ( ŚDS, WTZ, DPS, ZAZ) :

................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy ...................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje dotyczące beneficjenta ............................................................................

................................................................................................................................................................ Część II

SYTUACJA MIESZKANIOWA

Zamieszkuje :

1. samotnie

 

2. z rodziną

 

3. z osobami spokrewnionymi

 


Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z beneficjentem ( w tym osoby niepełnosprawne) :

L. p.

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

Rok urodzenia

Niepełnosprawność

Stopień

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Część III

Charakterystyka zdolności udzielania wsparcia przez środowisko społeczne, instytucje

Czy korzysta Pan(i)z pomocy innych osób i instytucji ( np. rodziny, znajomych, sąsiadów, organizacji społecznych, ośrodka pomocy społecznej) : TAK NIE

Jeżeli tak, to kto udziela pomocy ? ........................................................................................................


Rodzaj pomocy ( finansowa, żywnościowa, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny usługowa, rzeczowa, itp) ........................................................................................................................

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe.

....................................................... ..................................................................

( miejscowość i data ) ( podpis beneficjenta )


Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczenia usługi w ramach Klubu „Być Razem“


Dziennik czynności świadczenia usługi w ramach Klubu „Być Razem”

w projekcie

"Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej"

w miesiącu ...................................


1. Imię i nazwisko prowadzącego : ..............................................................................

2. Liczba godzin : .................................................................................................

3. Termin wykonania usługi : ...............................................................................


 

Data

Czas

Rodzaj wykonanej

czynności

Podpis prowadzącego

Podpis osoby niepełnosprawnej beneficjenta zadania 2

Uwagi i spostrzeżenia