Centrum Usług Środowiskowych

Rekrutacja naboru uczestników projektu

Projekt Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

 

REKRUTACJA NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

w ramach realizowanego Projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

USŁUGA ASYSTENKA - zadanie 3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie przystąpił jako partner do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej".
Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
- rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Jeżeli jesteś:
- pełnoletnim mieszkańcem Gminy Wieruszów oraz jesteś osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego możesz skorzystać z usług asystenckich.

Udział w projekcie jest bezpłatny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  jak
i dochód w rodzinnie nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Prosimy o kontakt.
- w biurze partnera odpowiedzialnego za realizację usługi - TPD OM w Wieruszowie ul. Sportowa 7 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 78 42 535, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w biurze projektu.

Informacje dodatkowe:

Zgłaszając chęć udziału w projekcie należy okazać dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty) oraz wypełnione poniższe załączniki, które znajdują się w biurze projektu ( deklaracja o dochodach, informacja beneficjenta projektu )

 

 

 

Załącznik nr 1

świadczenia
usług asystenckich
...........................................................

(miejscowość i data)

..............................................................

( imię i nazwisko składającego deklarację)

..................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

...................................................................

 

DEKLARACJA O DOCHODACH

za okres .................................................................................................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób :

1. Imię i nazwisko ....................................................................................wnioskodawca,

...............................................data urodzenia ....................................................................

2. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

3. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

4. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

 

Oświadczam,że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły :

L.p. *

Miejsce pracy - nauki **

Źródła dochodu

Wysokość dochodu (netto)

w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dochody gospodarstwa domowego :

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............................................... złotych

to jest miesięcznie .......................................................zł.

Składając niniejszą deklarację oświadczam,że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(-am) dochody, jestem zobowiązany (-a) przechowywać przez okres 3 lat.

Oświadczam,że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom (-a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.

 

.................................................................. (podpis składającego deklarację)

 

Objaśnienia:

* Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą;

** Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

 

 

 

Załącznik nr 2 świadczenia
usług asystenckich

Informacja beneficjenta w Projekcie

Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

 

Część I

DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................................

PESEL ...................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

3. Adres zamieszkania :

Miejscowość .................................................., ulica ........................................nr domu .......................

nr lokalu ...............................kod ...............................poczta ................................................................

4. Numer telefonu .................................................................

5. Posiadane orzeczenie :

O stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim

(prawidłowe podkreślić)

6. Realizowany program terapeutyczny ( ŚDS, WTZ, DPS, ZAZ) :

................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy ...................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje dotyczące beneficjenta ............................................................................

................................................................................................................................................................ Część II

SYTUACJA MIESZKANIOWA

Zamieszkuje :

1. samotnie

 

2. z rodziną

 

3. z osobami spokrewnionymi

 

 

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z beneficjentem ( w tym osoby niepełnosprawne) :

L. p.

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

Rok urodzenia

Niepełnosprawność

Stopień

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III

Charakterystyka zdolności udzielania wsparcia przez środowisko społeczne, instytucje

Czy korzysta Pan(i)z pomocy innych osób i instytucji ( np. rodziny, znajomych, sąsiadów, organizacji społecznych, ośrodka pomocy społecznej) : TAK NIE

Jeżeli tak, to kto udziela pomocy ? ........................................................................................................

 

Rodzaj pomocy ( finansowa,żywnościowa, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny usługowa,rzeczowa, itp) ........................................................................................................................

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe.

 

 

 

 

....................................................... ..................................................................

( miejscowość i data ) ( podpis beneficjenta )