Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o projekcie

Realizatorami projektu są:

· Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie – partner  wiodący,

· Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie,

·Gmina Lututów/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie,

· Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,

·Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

 

Okres realizacji projektu: od 1.06.2020 r. do 31.05.2023 r.

Główny cel projektu to:zwiększenie dostępu do usług społecznych/ usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/ wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenie usług w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych; usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu; usług asystenckich; usług mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”; usług korepetycji i obozów terapeutycznych/ socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej
i ich otoczenie.

 

W ramach projektu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie będzie realizatorem następujących usług:

 

1.Klub „Być Razem” dla 25 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych; 5 dni w tygodniu w godz. 15.00-18.00. Celem Klubu będzie przeciwdziałanie marginalizacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych, włączanie ich do środowiska, rozwijanie ich zainteresowań, podnoszenie kompetencji społecznych. ( zadanie 2 w projekcie)

2. Usługi asystenckie dla 14 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych.

Celem usługi będzie wspieranie uczestników w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony zostanie obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

(zadanie 3 w projekcie)

 

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czymw przypadku usług asystenckich, usług w ramach Klubu „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

·osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

· osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

·osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

·osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.