Zapytanie ofertowe - AON

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług AON/AOON dla osób z niepełnosprawnością - uczestników projektu Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej II” w miejscu zamieszkania”


Zamawiającym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (zwane dalej TPD OM) występujące, jako partner projektu.
Dane adresowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (zwany dalej TPD OM) występujący jako partner projektu. Dane adresowe TPD OM: ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wieruszowskiego - uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zaangażowana zostanie 1 osoba na podstawie umowy zlecenia. W zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiający zakłada okresowe zaangażowanie większej liczby asystentów – z listy rezerwowej jeżeli taka zostanie utworzona w wyniku wpływu większej liczby ofert.
Usługa dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i w szczególności obejmować będzie:

1) pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz planowania i realizowania budżetu domowego;
2) wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,
3) wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
4) wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,
5) pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w realizowaniu konsultacji i wizyt UP u lekarza i na badaniach diagnostycznych;
7) wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,
8) udział w corocznej ewaluacji opracowanych indywidualnych programów terapeutycznych.

Zakres czynności wykonywanych przez asystenta i liczba godzin pracy z jednym UP uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności. Przydział godzin pracy dla asystenta z danym UP dokonywany będzie w Indywidualnym Programie Terapeutycznym (IPT) i może ulegać zmianie w wyniku prowadzonej corocznie ewaluacji IPT.

Zakłada się, że usługa asystencka realizowana będzie przez 1 asystenta w wymiarze:
a) 14 godzin miesięcznie w okresie listopad 2023r. – styczeń 2024r.
b) 20 godzin miesięcznie w okresie luty – czerwiec 2024r

z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia/zwiększenia ilości godzin (plus/minus 25%) zgodnie z aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie;

Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane asystentom przez TPD OM.

Usługa asystencka realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby w zakresie terapii społecznej również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym.

Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania. Asystent dojeżdża do miejsca zamieszkania UP własnym transportem i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach wymagających wyjazdu z podopiecznym poza miejsce zamieszkania (np. wizyta u lekarza, w urzędzie), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, asystent może otrzymać zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271)

2. Okres realizacji zamówienia

Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej II” złożonego do naboru nr FELD.07.09-IP.01-001/23 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania realizowana będzie w okresie od dnia 1 listopada 2023r. do 30 czerwca 2024 r. z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego jej rozwiązania w związku z rozstrzygnięciem naboru, na zasadach szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

3. Kategoria ogłoszenia: Usługi

4. Kod CPV: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

5. Warunki udziału w postepowaniu

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Usługa asystencka może być świadczona przez:

1) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;

2) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:
a) podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
b) pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:
a) posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna
faktycznego;
b) bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Oferenta kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły, szkolenia, posiadanie doświadczenia w realizacji usług asystenckich).

2) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

3) Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie AON/AOON w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie;
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o zaangażowaniu w realizację projektów złożonego na formularzu ofertowym;

b) stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia
Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonanie zamówienia.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

6. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do realizacji zadania zostanie wybrana 1 oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów o wyborze oferty decyduje oferta z niższą ceną a w następnej kolejności decyduje kolejność wpływu.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszych ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) w 90% średnia cena brutto z okresów XI-XII 2023 i I-VI 2024 (łącznie z kosztami pracodawcy) za godzinę usługi, obliczona wg. wzoru

C = (C1 x 2 m-ce + C2 x 6 m-cy) : 8 m-cy
gdzie
C1 – oznacza cenę z okresu XI-XII 2023r.
C2 – oznacza cenę z okresu I-VI 2024r.

2) w 10 % doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług AON/AOON potwierdzone
odpowiednimi zaświadczeniami,

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium średnia cena,
Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,
P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Średnia cena brutto (wraz z pochodnymi pracodawcy) za godzinę usługi– 90%
Najniższe średnie wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie średniej ceny brutto za 1 godzinę usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, obliczonej na podstawie cen podanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc
gdzie:
Cmin – oznacza średnie wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,
Co – oznacza średnie wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,
Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 90%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 90pkt

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 10%

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane są za długość udokumentowanego, powyżej 1 roku, doświadczenia w charakterze AON/AOON. Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie zaświadczeń dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 5 pkt

Doświadczenie 2 do 3 lat – 10 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” =10 %

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.

7. Dodatkowe warunki

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

8. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w celu zabezpieczenia właściwej realizacji projektu w.in. w zakresie:

1) okresu i harmonogramu realizacji umowy;
2) ostatecznej ilości godzin usług asystenckich, opiekuńczych;
3) ostatecznej ilości uczestników projektu;
4) zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

9. Termin składania ofert

do 20-10-2023r. do godz. 09:00:00

10. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

11. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, o ile oferent takowe posiada.
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum rocznego doświadczenia w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego – na potrzeby ustalenia uprawnień do zaangażowania w charakterze AOON;
4) Oświadczenie o braku powiązań.

Ofertę należy wysłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie,
98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7;

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługi AON/AOON”,
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Oferenci wybrani do realizacji usługi przed pod-pisaniem umowy, zobowiązani są do przedłożenia wymaganych dokumentów w wersji papierowej.

Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Wieruszów, dnia 12 października 2023r.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy