Zaproszenie do złożenia ofert na catering

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług 
cateringowych dla uczestników projektu Centrum Usług 
Środowiskowych „Razem łatwiej II”


Zamawiającym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (zwane dalej TPD OM) występujące, jako partner projektu.
Dane adresowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski, ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej, na przygotowaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego w porze obiadowej, gorących posiłków – obiadów, składających się z zupy i drugiego dania dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej II”.

Warunki realizacji usługi cateringowej:
1) codzienne dostawy w dni robocze w porze obiadowej tj. w godz. 12:00 do 13:30 do siedziby Zamawiającego,

2) zakładana dzienna liczba obiadów wynosi 7 z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia (plus/minus 25%) ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie;

3) dzienną liczbę obiadów na dany miesiąc kalendarzowy ustali Zamawiający na 2 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, przekazując tą informację Wykonawcy zadania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ustalonej na dany miesiąc ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów na dany dzień Zamawiający zgłosi Wykonawcy co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

4) posiłki powinny być dostarczone do wskazanej lokalizacji w taki sposób aby nie zostały wychłodzone w trakcie transportu i mogły być podawane jako ciepłe;

5) wszystkie posiłki muszą być zapakowane w jednorazowe, termoizolowane opakowania, których cena powinna być skalkulowana w ofercie;

6) obiad musi spełniać n/w warunki jakościowe, ilościowe i rodzajowe:

a) tygodniowy jadłospis powinien być urozmaicony; w skali tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się,

b) co najmniej 4 razy w tygodniu II danie powinno zawierać mięso (sztuka mięsa lub potrawa zawierająca mięso np. pierogi z mięsem, gulasz, potrawka, podroby lub rybę (filet) wraz z surówką lub gotowanymi warzywami, bigos)

c) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, aromatyzowanych,

d) w jadłospisie powinny przeważa potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

e) do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie: tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżu oraz umiarkowane stosowanie soli;

7) Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wkluczeń lub nietolerancji pokarmowych. Dostawa niestandardowych posiłków odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółów dot. rodzaju produktów i sposobu ich przygotowania;

8) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji;

9) Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek produkowanych posiłków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545)

10)Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt oraz co najmniej raz na tydzień zapewnia odbiór opakowań po obiadach co powinien wkalkulować w cenę posiłków

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przykładowego menu na 2 tygodnie.

Wykonawca zobowiązuje się do wskazania osoby nadzorującej do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, z którą Zamawiający będzie miał stały i skuteczny kontakt poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy.

Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki rozliczane, w okresie miesięcznym, na podstawie faktury i specyfikacji posiłków wydanych w każdym dniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Okres realizacji zamówienia

Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej II” złożonego do naboru nr FELD.07.09-IP.01-001/23 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania realizowana będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r. z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego jej rozwiązania w związku z rozstrzygnięciem naboru, na zasadach szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

3. Kategoria ogłoszenia: Usługi cateringowe

4. Kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczenia posiłków

5. Warunki udziału w postepowaniu

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

2) Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

3) Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania usługi.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

6. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów W przypadku ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów o wyborze oferty decyduje oferta z niższą ceną a w następnej kolejności decyduje kolejność wpływu.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszych ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) w 90% cena brutto za 1 obiad (łącznie z kosztami dostawy)

2) w 10% spełnienie aspektu społecznego – oferent zatrudnia osoby niepełnosprawne

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Ps

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

Ps – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium aspektu społecznego,

P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

1. Cena brutto wraz z kosztami dostawy – 90%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać 90 pkt
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:

C = Cn / Co x Kp x Wc

gdzie:

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej
Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 90%

2. Spełnienie aspektu społecznego – 10 %
Aspekt społeczny uznaje się za spełniony w przypadku, gdy wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną. Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia o spełnieniu aspektu społecznego zawartego w formularzu ofertowym.

Oferta, która będzie spełniała powyższe kryterium tj. Wykonawca zatrudnia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, otrzyma 10 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

7. Dodatkowe warunki

W postepowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

8. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w celu zabezpieczenia właściwej realizacji projektu m.in. w zakresie:

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany stawek podatku VAT;
2) w przypadku zmiany okresu i harmonogramu realizacji umowy;
3) w przypadku zmiany potrzeb beneficjentów – zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

9. Termin składania ofert

do 15-12-2023r. do godz. 09:00:00

10. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

11. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o braku powiązań,

b) Przykładowy jadłospis na 14 dni

Ofertę należy wysłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie,
98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7;

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługi cateringowe”,

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Oferenci wybrani do realizacji usługi przed pod pisaniem umowy, zobowiązani są do przedłożenia wymaganych dokumentów w wersji papierowej.
Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Wieruszów, dnia 7 grudnia 2023r.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy