Centrum Usług Środowiskowych

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego

Data 26.03.2021r

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2021-4791-38424 w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuna Klubu „Być Razem” wybrana została oferta:

- Małgorzaty Wiśniowskiej-Dziedzic z Kępna z ceną 32,00 zł za 1 godzinę usługi

 

 

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)