Centrum Usług Środowiskowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

                                                                                                                                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

(PRAWNIK SEKSUOLOG/GINEKOLOG, PSYCHOLOG, FIZJOTERAPEUTA)

dla osób niesamodzielnych - uczestników zajęć Klubu „BYĆ RAZEM” prowadzonego w ramach projektu

Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

 

 

Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie,

98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

 1. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

 2. oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług poradnictwa;

 1. dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 1. oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),

 2. Ofertę należy wysłać:

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie,

98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7;

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego

z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – poradnictwo specjalistyczne dla uczestników Klubu”,

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej, Oferenci wybrani do realizacji usługi przed podpisaniem umowy, zobowiązani są do przedłożenia wymaganych dokumentów w wersji papierowej.

 1. oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

 2. termin składania ofert: najpóźniej do dnia 14 maja 2021r do godz. 10:00; o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

 3. oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia zaangażowanie specjalistów: prawnika, seksuologa/ginekologa, psychologa i fizjoterapeuty celem udzielania przez nich konsultacji grupowych i indywidualnych osobom z niepełnosprawnościami, uczestniczących w zajęciach Klubu „Być Razem”. Konsultacje/porady będą świadczone w siedzibie Klubu w Wieruszowie przy
ul. Sportowej 7 lub, w uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym przypadkach, we wskazanym przez oferenta gabinecie/biurze zlokalizowanym na terenie Wieruszowa. Usługi realizowane będą począwszy od 17 maja 2021 do 31 maja 2023r. Konkretny termin udzielenia porady/konsultacji indywidualnej osobie wskazanej przez Zamawiającego lub porady/konsultacji grupowej ze wskazaniem tematyki konsultacji Zamawiający każdorazowo ustali z Oferentem, którego specjalność będzie właściwa do jej udzielenia.

Usługi realizowane będą w dni robocze. Przewidywana maksymalna łączna liczba godzin konsultacji/porad wynosi 720 godzin w tym:

- 60 godzin porad/konsultacji prawnych,

- 60 godzin porad/konsultacji z zakresu seksuologii/ginekologii,

- 240 godzin porad/konsultacji z zakresu rehabilitacji,

- 360 godzin porad/konsultacji psychologicznych

Faktyczna liczba godzin porad/konsultacji danej specjalności uzależniona będzie od zdiagnozowanych potrzeb uczestników - odchylenie od wskazanej ilości godzin porad/konsultacji danej specjalności, w trakcie trwania umowy, może wahać się na poziomie +/- 30% planowanej liczby godzin.

Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę konsultacji/porady. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę.

Świadczenie usług konsultacyjnych/doradczych podlegać będzie udokumentowaniu
w formie papierowej i obejmować będzie datę i czas udzielenia konsultacji/porady, imię
i nazwisko osoby, której konsultacja/porada została udzielona oraz podpis osoby udzielającej porady/konsultacji. Konsultacje/porady grupowe powinny dodatkowo zawierać temat.

Wzory dokumentów zostaną przekazane przez TPD OM.

 

 

 

Kod CPV i jego nazwa

85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2023 r.

 

Wymagania wobec Wykonawców zamówienia

 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

 1. prawnika (studia magisterskie prawnicze) w odniesieniu do porad prawnych,

 2. psychologa (5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia)
  w odniesieniu do porad psychologicznych,

 3. lekarza o specjalności seksuolog/ginekolog (ukończone wyższe studia medyczne i specjalizacja z seksuologii/ginekologii) w odniesieniu do porad z zakresu seksuologii/ginekologii;

 4. fizjoterapeuty (magister fizjoterapii) w odniesieniu do porad z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Oferentów kopii dokumentów potwierdzających w/w kwalifikacje.

  1. i minimum 300 godzin doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego w pracy z osobami z niepełnosprawnością.Ocena spełnienia wymagań w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów (kopia lub oryginał) potwierdzających posiadane doświadczenie (świadectwa pracy wraz z zakresem czynności; zaświadczenia, itp.).Potencjał techniczny

W przypadku potrzeby udzielenia konsultacji/porady poza miejscem zamieszkania UP, Oferent zobowiązany jest zapewnić, aby wskazane przez niego pomieszczenie spełniało wymogi określone przepisami prawa do świadczenia w nich danego rodzaju usług.

Osoba zdolna do wykonania zamówienia

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie prowadzenia zajęć w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie;

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o zaangażowaniu w realizację projektów złożonego na formularzu ofertowym

Dodatkowe wymagania wobec wykonawców

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. dojazdu na własny koszt do budynku, w którym będzie świadczona usługa,

 2. prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi,

 3. zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi,

 4. nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych,

 5. zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

 6. przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

 8. współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 2. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór ofert dokonywany jest odrębnie dla każdego rodzaju porad/konsultacji specjalistycznych

O wyborze ofert decyduje:

 1. w 80% cena brutto za godzinę usługi,

 2. w 20% termin realizacji usługi

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji usługi,

P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 80%

Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 80%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 80pkt

 

Termin realizacji usługi - 20%

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „Termin realizacji usługi”, Wykonawca zobowiązany jest określić termin realizacji usługi na Formularzu ofertowym.

Punkty przyznawane są termin realizacji liczony od dnia zgłoszenia potrzeby porady/konsultacji do dnia jej realizacji.

Termin do 3 dni – 20 pkt

Termin od powyżej 3 dni do 7 dni – 10 pkt

Termin powyżej 7 dni – 0 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Termin realizacji usługi” = 20%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20pkt.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Wieruszów, dnia 6 maja 2021r.

 

 

Załączniki:

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik -  Klauzula ofertowy

Załącznik - Wzór umowy