Centrum Usług Środowiskowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie zabudowy wnęk i montarzu drzwi przesuwnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zabudowy wnęk i montażu drzwi przesuwnych

w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

 1. oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)

 2. oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy,

 3. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście
  w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, ul. Sportowa 7; 98-400 Wieruszów z dopiskiem „Oferta na wykonanie zabudowy”

 4. termin składania ofert: najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020r do godz. 10:00;
  o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

 5. oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż:

 1. zabudowy wnęki w ścianie o wymiarach: wysokość - 310 cm; szerokość - 384 cm i głębokość - 80cm. i montażu systemu drzwi przesuwnych. Szkic zabudowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis zabudowy:

W górnej części – 4 szafki zamykane (każda 2-drzwiowa) mocowane na stałe o wymiarach: wys. 58 cm x szer. 384 cm x głęb. 70 cm z jedną półką w środku.

Pod rzędem szafek: w dwóch częściach jedna półka i w dwóch częściach – 2 półki.

Pod półkami mocowania do montażu drążków metalowych umożliwiających wieszanie odzieży na wieszakach. Po zdemontowaniu drążków – szafa do przechowywania przedmiotów o znacznych gabarytach.

Dolna część wnęki zabudowana na całej szerokości wnęki (384 cm) otwartą półką podzieloną na 4 części na wys. 42 cm od dołu głęb. 70 cm

Sposób zabudowy dzieli wnękę na 4 równe części pionowe. Wnęka powyżej dolnej półki i poniżej górnych szafek zabudowana 4 drzwiami przesuwnymi o wymiarach wys. 210 cm x szer. 96 cm mocowanymi w szynach zamontowanych w płytach. Prowadnice aluminiowe:  wszystkie wózki (zarówno górne jak i dolne) łożyskowane. Okucia drzwi aluminiowe z wygodnym uchwytem pozwalającymi na przesunięcie.

Materiał do zabudowy – płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm. Kolor płyty orzech, matowy;

 

 1. zabudowy ściany składającej się z następujących elementów:

 • szafa 2-drzwiowa o wymiarach wysokość 210 cm x szerokość 98 cm x głębokość 60 cm; w środku 5 półek;

 • szafka wisząca 2-drzwiowa o wysokości 65 cm x szerokość 90 cm x głębokość
  31 cm;

 • 2 odkryte półki o długości 90 cm i szer. 25 cm;

 • 2 szafki stojące 2-drzwiowe o wysokości 81 cm x szerokość 90 cm x głębokość
  59 cm; w jednej szafce zamontowana 1 półka, druga szafka bez półek z otworem pod montaż zlewu. Obie szafki przykryte wspólnym blatem. Wymiary otworu pod zlew Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Materiał do zabudowy – płyta fornirowana, naturalna okleina dąb, mat. Grubość płyty 19 mm.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych
i zweryfikowania pomiarów (w oparciu o własne pomiary) poszczególnych elementów zabudowy.


Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi
12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie od 01 września 2020 r. do 20 października 2020r

 

 

Ocena oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena. Zamówienie zostanie udzielone Usługodawcy, który przedłoży ofertę
z najniższą ceną brutto.

 

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Wieruszów, dnia 17 sierpnia 2020r.

 

 

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik-Formularz ofertowy

Załącznik-Formularz o braku powiązań

Załącznik-Szkic zabudowy

Załącznik-Formularz umowy