Centrum Usług Środowiskowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie pomieszczenie świetlicowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie remontu pomieszczenia świetlicowego

w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)

2)oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy,

3)ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiści

w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

w Wieruszowie, ul. Sportowa 7; 98-400 Wieruszów z dopiskiem „Oferta na remont świetlicy”

4)termin składania ofert: najpóźniej do dnia 7 września 2020r do godz. 10:00;

o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

5)oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

6)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu świetlicowym składającym się z dwóch części wyznaczonych wypustkami ściennymi, polegających na:

1)położeniu płytek podłogowych na powierzchni 64,40 m2

Zakres prac w tym zadaniu obejmuje zdjęcie zniszczonych paneli podłogowych, wykonanie wylewki samopoziomującej, położenie płytek ceramicznych i listwy przypodłogowej. Płytki ceramiczne o wymiarach 20 x 120 cm oraz elementy plastikowe do poziomowania płytek i wyznaczenia fug zapewnia Zamawiający. Pozostałe materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

Wymagania dot. materiałów zapewnianych przez Wykonawcę:

- wylewka samopoziomująca się: cementowa, szybkoschnąca

- klej do płytek podłogowych: wodoodporny, szybkoschnący, elastyczny,

- fuga: akrylowa dopasowana kolorystycznie do płytek,

- listwa przypodłogowa szeroka plastikowa wraz z zakończeniami, dopasowana kolorystycznie do podłogi.

2)położeniu marmolitu do wysokości 95 cm od podłogi. Łączna powierzchnia marmolitu 26m2. Kolor marmolitu szaro-biały; konkretny odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące materiału: tynk mozaikowy z kruszywem syntetycznym, drobnoziarnisty.

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

3)pomalowaniu ścian powyżej marmolitu i sufitu o łącznej powierzchni 266 m2.

Zakres prac obejmuje gruntowanie i 2-krotne pomalowanie farbą: ściany w kolorze niebieskim, dopasowanym do koloru marmolitu (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym), sufit w kolorze białym.

Wymagania dotyczące materiału: farba lateksowa, odporna na szorowanie.

Materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

 

Przed położeniem marmolitu i malowaniem ścian Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie gwoździe i uzupełnić ubytki tynku gipsem.


Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi
12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówieniaMaksymalny termin na wykonanie zadania: do 31.10.2020r. Wszystkie prace Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie nie dłuższym niż 7 dni od ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Ocena oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena. Zamówienie zostanie udzielone Usługodawcy, który przedłoży ofertę
z najniższą ceną brutto.

 

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

Wieruszów, dnia 21 sierpnia 2020r.

 

 

 

 

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik-Formularz ofertowy

 Załącznik-Formularz o braku powiązań

 Załącznik-Formularz umowy