Centrum Usług Środowiskowych

Zapytanie ofertowe na wykucie otworu okiennego, montaż i obróbkę.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykucie otworu okiennego oraz montaż i obróbkę okna w budynku
w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Zamawiający:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)

2)oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy,

3)ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście

w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

w Wieruszowie, ul. Sportowa 7; 98-400 Wieruszów z dopiskiem „Oferta na montaż okna”

4)termin składania ofert: najpóźniej do dnia 24 września 2020r do godz. 10:00;

o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

5)oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

6)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykucie otworu w ścianie budynku zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7, montaż okna zakupionego przez Zamawiającego i jego obróbka. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1)wybicie otworu na okno o wymiarach 117 x 112 cm.;

2)montaż okna;

3)otynkowanie ościeży z obu stron masą tynkarską;

4)wstawienie parapetów okiennych: wykonanych w wewnątrz z PCV w kolorze białym z delikatnym szarym wzorem; na zewnątrz z lastryka;

5)pomalowanie ościeży i ściany wokół okna wewnątrz i na zewnątrz; kolor farby Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wszystkie materiały, za wyjątkiem okna zakupionego przez Zamawiającego, i sprzęt niezbędny do wykonania zadania zapewnia Wykonawca uwzględniając ich koszt w cenie usługi.

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi
12 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówieniaMaksymalny termin na wykonanie zadania: do 31.10.2020r. Konkretny termin wykonania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Ocena oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena. Zamówienie zostanie udzielone Usługodawcy, który przedłoży ofertę
z najniższą ceną brutto.

 

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

Wieruszów, dnia 9 września 2020r.

 

 

 

 

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik-Formularz ofertowy

 Załącznik-Formularz o braku powiązań

 Załącznik-Formularz umowy