Centrum Usług Środowiskowych

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

                                                                                                                                     Wieruszów, dnia 23 kwietnia 2021r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NA ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

(prawnik, psycholog, seksuolog/ginekolog, rehabilitant) dla osób niesamodzielnych - uczestników zajęć klubu „Być Razem”

prowadzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie specjalistów: prawnika, psychologa, seksuologa/ginekologa i rehabilitanta celem udzielania przez nich konsultacji grupowych i indywidualnych osobom z niepełnosprawnościami, uczestniczących w zajęciach Klubu „Być Razem”. Konsultacje/porady będą świadczone w siedzibie Klubu w Wieruszowie przy
ul. Sportowej 7 lub wskazanym przez oferenta gabinecie/biurze zlokalizowanym na terenie Wieruszowa. Usługi realizowane będą począwszy od 14 maja 2021 do 31 maja 2023r. Konkretny termin udzielenia porady/konsultacji indywidualnej osobie wskazanej przez Zamawiającego lub porady/konsultacji grupowej ze wskazaniem tematyki konsultacji, Zamawiający każdorazowo ustali z Oferentem, którego specjalność będzie właściwa do jej udzielenia.

Usługi realizowane będą w dni robocze. Przewidywana maksymalna łączna liczba godzin konsultacji/porad wynosi 720 godzin w tym:

- 60 godzin porad/konsultacji prawnych,

- 60 godzin porad/konsultacji z zakresu seksuologii/ginekologii,

- 240 godzin porad/konsultacji z zakresu rehabilitacji,

- 360 godzin porad/konsultacji psychologicznych

Faktyczna liczba godzin porad/konsultacji danej specjalności uzależniona będzie od zdiagnozowanych potrzeb uczestników - odchylenie od wskazanej ilości godzin porad/konsultacji danej specjalności, w trakcie trwania umowy, może wahać się na poziomie +/- 30% planowanej liczby godzin.

Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę konsultacji/porady. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę.

Świadczenie usług konsultacyjnych/doradczych podlegać będzie udokumentowaniu
w formie papierowej i obejmować będzie datę i czas udzielenia konsultacji/porady, imię
i nazwisko osoby, której konsultacja/porada została udzielona oraz podpis osoby udzielającej porady/konsultacji. Konsultacje/porady grupowe powinny dodatkowo zawierać temat.

Wzory dokumentów zostaną przekazane przez TPD OM.

 

Wymagania dotyczące wykonawców usługi:

1)posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

  1. prawnika (studia magisterskie prawnicze) w odniesieniu do porad prawnych,

  2. psychologa (5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia)
    w odniesieniu do porad psychologicznych,

  3. lekarza o specjalności seksuolog/ginekolog (ukończone wyższe studia medyczne i specjalizacja z seksuologii/ginekologii) w odniesieniu do porad z zakresu seksuologii/ginekologii;

  4. rehabilitanta (studia magisterskie/licencjackie z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii) w odniesieniu do porad z zakresu rehabilitacji ruchowej.

 

2) i minimum 300 godzin doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 26.04.2021 – 28.04.2021, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10:00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

Załączniki:

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik -  Formularz szacowania ceny