Centrum Usług Środowiskowych

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH, RYTMICZNO-RUCHOWYCH I REWALIDACYJNYCH

                                                                            Wieruszów, dnia 23 kwietnia 2021r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH, RYTMICZNO-RUCHOWYCH I REWALIDACYJNYCH

dla osób niesamodzielnych - uczestników zajęć klubu „Być Razem”

prowadzonego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie specjalistów do prowadzenia zajęć:

- arteterapeutycznych,

- rytmiczno-ruchowych

- rewalidacyjnych

dla osób niesamodzielnych, uczestniczących w zajęciach Klubu „Być Razem”. Zajęcia będą świadczone w siedzibie Klubu w Wieruszowie przy ul. Sportowej 7. Przewidywany czas świadczenia usługi: 17 maja 2021 do 31 maja 2023r. Konkretny termin prowadzenia zajęć na okresy miesięczne, Zamawiający każdorazowo ustali z Oferentem, którego specjalność będzie właściwa do prowadzenia zajęć.

Zajęcia realizowane będą w dni robocze w godzinach popołudniowych. Przewidywana maksymalna łączna liczba godzin zajęć wynosi 1080 godzin, a średnia liczba godzin każdego z rodzaju zajęć - 360 godzin. Faktyczna liczba godzin danego rodzaju zajęć uzależniona będzie od zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczestników - odchylenie od wskazanej ilości godzin danego rodzaju zajęć, w trakcie trwania umowy uzależniona będzie od zdiagnozowanych potrzeb i może wahać się nawet do +/- 50% planowanej liczby godzin.

Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę zajęć. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę.

Prowadzenie zajęć podlegać będzie udokumentowaniu w formie papierowej wg. wzorów przekazanych przez Zamawiającego i w szczególności obejmować będzie temat, datę i czas zajęć, zastosowane techniki prowadzenia zajęć oraz odnotowanie osób uczestniczących w zajęciach

 

Wymagania dotyczące wykonawców usługi:

  1. posiadanie kwalifikacji:

  1. wyższe studia pedagogiczne o specjalności pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo w odniesieniu do zajęć rewalidacyjnych,

  2. ukończony uniwersytet medyczny na kierunku rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym w odniesieniu do zajęć rytmiczno-ruchowych,

  3. wyższe studia pedagogiczne i podyplomowe studia z zakresu arteterapii w odniesieniu do zajęć arteterapeutycznych;  1. i minimum 300 godzin doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego w pracy
    z osobami z niepełnosprawnością.

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 26.04.2021 – 29.04.2021, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10:00
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

 

Załączniki:

 Załącznik-Formularz RODO

 Załącznik -  Formularz wyceny