Centrum Usług Środowiskowych

REKRUTACJA NABORU UCZESTNIKÓW " RAZEM ŁATWIEJ"

Projekt Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

  

REKRUTACJA NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

w ramach realizowanego Projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej"

KLUB „ BYĆ RAZEM” - zadanie 2

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie przystąpił jako partner do realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych - "Razem Łatwiej".
Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:

- przeciwdziałanie marginalizacji osób z niepełnosprawnością, włączanie ich do funkcjonowania w środowisku, poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, rozwijanie zainteresowań i uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjno- rehabilitacyjnych.

Szczegółowy zakres wparcia w projekcie znajduje się w regulaminie świadczenia usług w ramach Klubu „ Być Razem” Centrum Usług Środowiskowych - „ Razem łatwiej”.


Jeżeli jesteś:
- pełnoletnim mieszkańcem Gminy Wieruszów oraz jesteś osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania
podstawowych czynności życia codziennego możesz skorzystać z usług świadczonych w ramach Klubu „ Być Razem”

Udział w projekcie jest bezpłatny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  jak
i dochód w rodzinnie nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- osoby z rodzin korzystających z PO PŻ

- osoby, które były beneficjentami projektu „ Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” i nie zakończyły Indywidualnego Programu Terapii, nadal wymagają uczestnictwa w terapii społecznej, konsultacji specjalistycznej oraz w zajęciach integracyjno -kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Prosimy o kontakt.
- w biurze partnera odpowiedzialnego za realizację usługi - TPD OM w Wieruszowie ul. Sportowa 7 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 78 42 535, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w biurze projektu.

Informacje dodatkowe:

Zgłaszając chęć udziału w projekcie należy okazać dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty) oraz wypełnione poniższe załączniki, które znajdują się w biurze projektu ( deklaracja o dochodach, informacja beneficjenta projektu )

 

Załączniki:

Załącznik - Deklaracja o dochodach

 Załącznik - Klauzula  RODO