Szacowanie wartości zamówienia na usługi asystenckie

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI ASYSTENCKIE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Sportowa 7

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej / asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AON/AOON) na podstawie umowy zlecenia . Zakres czynności wykonywanych przez AON/AOON uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności. Usługa realizowana przez 27 miesięcy począwszy od marca 2018 i dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego. Wspieranie to wyraża się przede wszystkim pomocą w usamodzielnianiu uczestników projektu w życiu społecznym, aktywizacją społeczną i/lub pomocą w przeprowadzaniu terapii, rehabilitacji, pracy zawodowej lub edukacji wg. indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania.

Do zadań AON/AOON należeć będzie m.in.:

wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,

towarzyszenie UP w codziennych czynnościach,

wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,

wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,

pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,

wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,

kształtowanie u UP zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie ich do aktywności.

Osoby zaangażowane jako AON/AOON obejmować będą wsparciem średnio 1 - 2 osoby z niepełnosprawnościami lub niesamodzielne w średnim wymiarze miesięcznym 63 godziny wsparcia na jednego UP. Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Usługa asystencka AON/AOON realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby,
w zakresie terapii społecznej, również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym.

Wyszacowana cena powinna obejmować również koszt dojazdu do uczestników projektu,
u których będzie świadczona usługa,

 

Wymagania dot. wykonawców usługi:

posiadanie kwalifikacji AON/AOON, tj. w szczególności posiadanie ukończonej policealnej szkoły kierunkowej asystenta AON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184 ze zm.) lub posiadanie ukończonego 70-godzinnego kursu kwalifikacyjnego dla AON/AOON

udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi


IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach 05.02.2018 – 08.02.2018, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 09.02.2018 r. do godz. 15.30
w siedzibie TPD OM w Wieruszowie lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Załączniku
do niniejszego zaproszenia.

 

Wiceprezes Zarządu TPD OM

Henryka Sokołowska

 

Załącznik - Formularz wyceny