Regulamin świadczenia usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Regulamin świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania.

"Centrum Usług Społecznych (CUS) w powiecie wieruszowskim".

 

§1

 

Regulamin świadczenia usług asystenckich określa zasady świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie w ramach realizacji projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" - Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania ( usługa 5 w projekcie).

 

§2

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają

1). regulamin

- regulamin świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania do udziału w projekcie pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

2). projektodawca

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Wieruszów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Lututów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.

3). projekt

- przedsięwzięcie pod nazwą „Centrum Usług Społecznych (CUS) w powiecie wieruszowskim”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4). organizator usług asystenckich w miejscu zamieszkania

TPD OM Wieruszów

5). uczestnicy Projektu (Grupa docelowa):

- osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego

wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

6). strona internetowa

- strona internetowa z informacjami o projekcie znajdująca się pod adresem: wtzwieruszow.pl

 

§ 3

Informacje o projekcie

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 31.03.2020 r.

2. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3. Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć:osobę fizyczną, zainteresowaną udziałem w

projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełnia

poniższe kryteria:

a) osoba z niepełnosprawnością zamieszkująca na terenie powiatu wieruszowskiego,

b) nieaktywna wymagająca aktywizacji społeczno - zawodowej,

c) zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej,

d) korzystających ze świadczeń PCPR, MGOPS.

 

Osoba niepełnosprawna - osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

W ramach projektu grupa docelowa/ostateczni Uczestnicy Projektu to :

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne

sprofilowane jako najbardziej oddalone od otwartego rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ;

osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno -zawodowej;

osoby mieszkające na terenie powiatu wieruszowskiego samodzielnie lub z prawnym

opiekunem\ opiekunami udzielającymi wsparcia w ograniczonym zakresie osobie

niepełnosprawnej

Zgodnie z kryterium dostępu pierwszeństwo udziału w projekcie mają następujące grupy docelowe:

 

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z

zaburzeniami psychicznymi i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie

powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach

działań towarzyszących.

osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%

właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w

rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego

wykluczenia społecznego.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 przez osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

c) osoby wychowujące samotnie dziecko z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden rodzic lub opiekun nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

d) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

e) osoby niesamodzielne bez wsparcia ze strony prawnych opiekunów.

Za osobę doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego uznaje się osobę doświadczającą wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w powyżej.

§4

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, wskazane w niniejszym regulaminie i spełniają wymagane kryteria. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące osoby tj.

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne

sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej - dotyczy zarówno potencjalnych realizatorów jak i odbiorców usług asystenckich;

b) osoby posiadających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne - wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały (kryteria dodatkowe):

c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

d) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

e) osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

3. W projekcie wsparciem zostaną również objęte osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających kryteria zawarte w pkt. 1, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. Podstawowy warunek doboru będzie uzależniony od rodzaju wymaganej pomocy UP.

 

 

§5

Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

Dokumenty rekrutacyjne

1. Uczestnicy projektu złożą dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonych terminach rekrutacji.

a) Formularz rekrutacyjny;

b) Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy;

c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

d) Oświadczenie uczestnika projektu;

e) Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku;

(w/w dokumenty stanowią załącznik do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim");

f) Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS do celów rentowych, zaświadczenie lekarza o chorobie psychicznej. Kopię w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz dostarczyć oryginał do wglądu. W przypadku braku możliwości uzyskania orzeczenia weryfikacja na podstawie oświadczenia.

g) Deklaracja o dochodach (Załącznik nr 1);

e) Informacja beneficjenta w projekcie Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim ( Załącznik nr 2).

2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.wtzwieruszow.pl

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

4. Załączniki, które nie są wymienione w niniejszym regulaminie nie podlegają ocenie na żadnym z etapów w ramach procesu rekrutacji.

5. W ramach projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych w języku polskim.

 

Przebieg procesu rekrutacji

1.Rekrutacja prowadzona zostanie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie partnerów projektu będzie realizowana w powiecie wieruszowskim w siedzibie biura projektu.

2.Zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, na których zainteresowane osoby zapoznają się z celem i działaniami projektu.

3. Na terenie powiatu wieruszowskiego rekrutację osób z niepełnosprawnościami przeprowadzą

wskazane przez realizatora tj. TPD OM w Wieruszowie osoby wyznaczone do zadania 5 - Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

4. Informacje o przebiegu realizacji zadania przekazywane będą podczas spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników projektu z udziałem ich prawnych opiekunów, terapeutów itp.

5. Spotkanie informacyjne odbędzie się przed ogłoszeniem naboru.

6. Dokumenty można składać w siedzibie TPD OM w Wieruszowie przy ulicy Sportowej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 .

7. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

8. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu

na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.

9.Informacja o wynikach rekrutacji zainteresowanym osobom przekazana będzie telefonicznie, pisemnie lub mailowo.

10.Uczestnicy Projektu którzy złożyli/ły dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie zakwalifikowali/ły się do projektu mogą aplikować do projektu ponownie, zostaną wpisani na listę rezerwową i będą informowani o możliwości udziału w projekcie z chwilą zwolnienia miejsca.

 

§6

Ocena

1. Ocenę przeprowadzi Zespół Rekrutacyjny.

2. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie:

a) kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Uczestnika Projektu wymienionych w § 4 pkt.1 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

b) poprawność wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Uczestnika Projektu (zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych).

3. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci: podpisu, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.

4. Osoby, których dokumenty otrzymają pozytywną oceną zostaną zakwalifikowane do projektu i wpisane na listę podstawową i rezerwową.

 

§7

Zakres wsparcia

1.W ramach usługi asystenckiej przy wsparciu asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych lub wolontariuszy wspierających oferowana jest:

a) Pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez UP miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy, na wczasy lub turnusy rehabilitacyjne;

b) Pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne

uczestnictwo UP (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),

c) Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z UP do urzędu), badań okresowych, specjalistycznych itp.

d) Pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z różnorodnych form terapii społecznej: muzeum, teatr, kino, koncert, wycieczki jednodniowe itp.

e) Czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.

f) Pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.

g) Pomoc osobie niepełnosprawnej w przygotowaniu do korzystania z zajęć sportowych

i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty.

h) Zostanie zapewnione wyżywienie tj. obiad.

 

2. Wymagania dotyczące osoby zatrudnionej do świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania są następujące:

a) warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;

b) warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

c) po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;

Wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

3. Osoba realizująca usługi asystenckie w miejscu zamieszkania zobowiązana jest do :

a) świadczenie usług sumiennie i starannie , w wymiarze określonym w zawartym Kontrakcie Trójstronnym pomiędzy beneficjentem projektu, AON/AOON oraz TPD OM w Wieruszowie;

b) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) organizowanie opieki i pracy z osobą z niepełnosprawnością;

d) organizowanie wsparcia społecznego;

e) pobudzanie aktywności osoby z niepełnosprawnością;

f) mobilizowanie os. z niepełnoprawnością do do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań;

g) rozwijanie problemów osoby z niepełnosprawnością;

h) doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej ( usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem);

i) współtworzenie Indywidualnych Programów Terapii (IPT);

j) współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby z niepełnosprawnością;

k) monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę z niepełnosprawnością;

l)zapewnienie jakości w pracy z osobami z niepełnosprawnością, przestrzeganie obowiązujących procedur;

ł)dbanie o dobro podopiecznego;

m)AON/AOON zobowiązany jest do prowadzenia "Dziennika czynności usług asystenckich" (Załącznik nr 3);

n) przynajmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb AON/AOON oraz specjalisty do spraw asystenckich organizowanie spotkań konsultacyjnych.

 

§8

Procedura przyznawania i ustalania odpłatności za usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

Postępowanie dotyczące przyznawania i ustalania odpłatności za usługi asystenckie obejmuje następujące etapy:

I. przyjęcie zgłoszenia przez TPD OM w Wieruszowie - wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby.

II. przeprowadzenie diagnozy faktycznej sytuacji życiowej osoby zgłoszonej pod kątem zapotrzebowania na usługi asystenckie w tym:

a) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zgłoszonej (Załącznik nr 5), w tym ustalenie imion, nazwisk i adresów zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji oraz zakresu pomocy udzielanej przez te osoby (w sprawach wymagających niezwłocznego udzielenia pomocy pracownik socjalny przeprowadza wywiad w terminie 2 dni, w pozostałych przypadkach - do 14 dni od daty powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy),

b) skompletowanie dokumentacji obejmującej uzyskanie:
- kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli osoba zgłoszona posiada),

c) deklaracja o dochodach (według Tabeli odpłatności za usługi cateringowe w projekcie "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" ( Załącznik nr 4) mogą zostać naliczone koszty za usługę cateringową, w szczególnej sytuacji istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat na wniosek uczestnika),

d) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłoszonej (do wglądu).

2.Rozstrzygnięcie danej sprawy następuje poprzez: - przekazanie informacji mailowej, pisemnej lub telefonicznej przez osobę upoważnioną przez TPD OM w Wieruszowie:

a) przyznaniu pomocy w formie usług asystenckich w miejscu zamieszkania osoby;

b) o odmowie przyznania pomocy w formie usług asystenckich w miejscu zamieszkania.

3. Świadczenie usług asystenckich następuje w oparciu o :

a) Indywidualny Program Terapii ( IPT) opracowany na podstawie złożonych dokumentów,

rozmowy, wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji medycznej,

b) zawarcie Kontraktu trójstronnego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (Załącznik nr 6 ).

 

§9

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze projektu, siedzibie TPD OM oraz na stronie internetowej: wtzwieruszow.pl

Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Załaczniki do Regulaminu :

Załacznik nr 1 Deklaracja o dochodach

Załacznik nr 2 Informacja beneficjenta w projekcie Centrum Usług Społecznych w powiecie

wieruszowskim

Załącznik nr 3 Dziennik czynności usług asystenckich

Załącznik nr 4 Tabela odpłatności

Załącznik nr 5 Kwestionariusz Wywiadu Środowiskowego

Załącznik nr 6 Kontrakt  trójstronny zawarty pomiędzy uczestnikiem, asystentem i podmiotem

realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej

 

 

 

 

 Załącznik nr 1do Regulaminu świadczenia
usług asystenckich w miejscu zamieszkania
...........................................................

(miejscowość i data)

..............................................................

( imię i nazwisko składającego deklarację)

..................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

...................................................................

 

DEKLARACJA O DOCHODACH

za okres .................................................................................................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób :

1. Imię i nazwisko ....................................................................................wnioskodawca,

...............................................data urodzenia ....................................................................

2. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

3. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

4. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

5. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

6. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

7. Imię i nazwisko ........................................................................stopień pokrewieństwa,

...............................................data urodzenia......................................................................

Oświadczam,że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły :

L.p. *

Miejsce pracy - nauki **

Źródła dochodu

Wysokość dochodu (netto)

w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dochody gospodarstwa domowego :

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............................................... złotych

to jest miesięcznie .......................................................zł.

Składając niniejszą deklarację oświadczam,że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(-am) dochody, jestem zobowiązany (-a) przechowywać przez okres 3 lat.

Oświadczam,że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom (-a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych.

 

.................................................................. (podpis składającego deklarację)

 

Objaśnienia:

* Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą;

** Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia
usługi asystenckich w miejscu zamieszkania

Informacja beneficjenta w Projekcie

"Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

Część I

DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................................

PESEL ...................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................

3. Adres zamieszkania :

Miejscowość .................................................., ulica ........................................nr domu .......................

nr lokalu ...............................kod ...............................poczta ................................................................

4. Numer telefonu .................................................................

5. Posiadane orzeczenie :

O stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim

(prawidłowe podkreślić)

6. Realizowany program terapeutyczny ( ŚDS, WTZ, DPS, ZAZ) :

................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy ...................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje dotyczące beneficjenta ............................................................................

................................................................................................................................................................

 

Część II

SYTUACJA MIESZKANIOWA

Zamieszkuje :

1. samotnie

 

2. z rodziną

 

3. z osobami spokrewnionymi

 

 

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z beneficjentem ( w tym osoby niepełnosprawne) :

L. p.

Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

Rok urodzenia

Niepełnosprawność

Stopień

Rodzaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III

Charakterystyka zdolności udzielania wsparcia przez środowisko społeczne, instytucje

Czy korzysta Pan(i)z pomocy innych osób i instytucji ( np. rodziny, znajomych, sąsiadów, organizacji społecznych, ośrodka pomocy społecznej) : TAK NIE

Jeżeli tak, to kto udziela pomocy ? ........................................................................................................

 

Rodzaj pomocy ( finansowa,żywnościowa, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny usługowa,rzeczowa, itp) ........................................................................................................................

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe.

 

 

 

 

....................................................... ..................................................................

( miejscowość i data ) ( podpis beneficjenta )

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczenia
usług asystenckich w miejscu zamieszkania

 

Dziennik czynności usług asystenckich-

Asystenta Osobistego osoby Niepełnosprawnej

w ramach projektu

"Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

w miesiącu ...................................

 

1. Imię i nazwisko asystenta : ..............................................................................

2. Liczba godzin : .................................................................................................

3. Termin wykonania usługi : ...............................................................................

 

..........................................................................

Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej

 

Data

Czas

Rodzaj wykonanej

czynności

Podpis asystenta

Podpis osoby niepełnosprawnej

Uwagi i spostrzeżenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu świadczenia

usługi asystenckie miejscu zamieszkania

 

Tabela odpłatności za usługi cateringowe w ramach usług

asystenckich w miejscu zamieszkania w projekcie

"Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim"

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn.tekst Dz.U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 r., poz.1058)

 

% dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

dochód osób samotnie gospodarujących w zł

( w przedziale)

wysokość odpłatności określona od ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących

dochód na osobę w rodzinie

w zł

( w przedziale)

wysokość odpłatności określona od ceny usługi dla osób w rodzinie

do 150%

poniżej kryterium

 

do 951,00

0,00%

bezpłatnie

do 771,00

0,00%

bezpłatnie

 

od 151% do 200%*

 

 

do 1.268,00

0,05%

1 PLN za jeden posiłek

 

do 1.028,00

0,05%

1 PLN za jeden posiłek

 

od 201% do 300%*

 

 

do 1.902,00

1,00%

2 PLN

za jeden posiłek

 

do 1.542,00

1,00%

2 PLN

za jeden posiłek

 

od 301% do 400%*

 

 

do 2.536,00

1,50%

3 PLN

za jeden posiłek

 

do 2.056,00

1,50%

3 PLN

za jeden posiłek

powyżej 401 %

 

 

 

od 2.536,00

100,00%

pełna odpłatność

 

od 2.056,00

100,00%

 

pełna odpłatność

 

* dotyczy osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zamieszkujących z członkami rodziny również z niepełnosprawnością, rodzicem powyżej 75 roku życia lub innymi członkami rodziny wymagającymi wsparcia ze względu na ograniczoną niepełnosprawność intelektualną i ruchową.

 

Załacznik nr 5

do Regulaminu świadczenia
usług asystenckich w miejscu zamieszkania

 

KWESTIONARIUSZ

WYWIADU

ŚRODOWISKOWEGO pieczątka instytucji

 

DOTYCZY OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O KWALIFIKACJĘ DO PROJEKTU

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w powiecie wieruszowskim

USŁUGI ASYSTENCKIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 

I. DANE OSOBY, Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD, DANE O RODZINIE

 

1. Imię

 

3. Imiona rodziców

..................................................................

..................................................................

2. Nazwisko

 

4. Obywatelstwo

 

5. Seria i nr dokumentu

potwierdzającego tożsamość

6. Nr PESEL :

..................................................................

7. Adres zamieszkania :

 

kod pocztowy: .......................miejscowość: .......................................................................

ulica: ...................................................nr domu: ................nr mieszkania ..........................

telefon :..........................................telefon najbliższej rodziny: ...........................................

 

8. Przyczyny wstąpienia z wnioskiem o udzielenie wsparcia usług asystenckich :

 

1) ubóstwo

2) sieroctwo

3) bezrobocie

4) niepełnosprawność

5) długotrwała lub ciężka choroba

6) bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

7) trudności w komunikacji interpersonalnej

8) opiekun/rodzic powyżej 75 roku życia lub inni członkowie rodziny wymagający

wsparcia ze względu na ograniczoną niepełnosprawność intelektualną i ruchową

 

10. Informacje o członkach rodziny

L.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Płeć

Nr

PESEL

Stan cywilny

Stopień pokrewieństwa

dzień

m-c

rok

1.*

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

* należy wpisać dane osoby, z która przeprowadzono wywiad

 

 

10. Informacje o członkach rodziny (c.d)

L.p.

Wykształcenie, wykonywany zawód

Miejsce pracy lub nauki

Sytuacja zdrowotna

 

Źródło dochodu ( utrzymania)

rodzaj

wysokość

1.*

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

* należy wpisać dane osoby, z która przeprowadzono wywiad

 

 

II. SYTUACJA MIESZKANIOWA OSOBY/RODZINY

 

1. Główny lokator lub właściciel mieszkania, domu ( imię i nazwisko, adres )

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

2. Mieszkanie

1) lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

2) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

3) własność lokalu/domu

4) komunalne/kwaterunkowe

5) mieszkanie wynajęte

6) mieszkanie chronione

7) inne ( jakie?)

3. Liczba izb ..................................

4. Oddzielna kuchnia tak nie

5. Piętro ..................................

6. Winda tak nie

7. Wyposażenie mieszkania w instalacje

woda zimna : 1) w mieszkaniu

2) poza mieszkaniem

3) poza budynkiem

4) brak wody

woda ciepła : 1) w mieszkaniu

2) poza mieszkaniem

3) poza budynkiem

4) brak wody

 

łazienka : 1) w mieszkaniu

2) poza mieszkaniem

3) brak łazienki

WC : 1) w mieszkaniu

2) poza mieszkaniem

3) poza budynkiem

 

ogrzewanie : 1) piece węglowe 3) ogrzewanie centralne - gazowe

2) ogrzewanie centralne 4) ogrzewanie elektryczne - akumulacyjne

5) brak ogrzewania

gaz : tak nie

telefon : tak nie

8. stan utrzymania mieszkania :

1) czyste, zadbane 2) brudne, zaniedbane 3) zdewastowane

9. Czy rodzina posiada podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego *: tak nie

10. Liczba miejsc do spania ..............................................

11. Czy mieszkanie jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej : tak nie

12. Czy osoba niepełnosprawna posiada

 

osobny pokój : tak nie

samodzielne łóżko : tak nie

*tj. sprzęt niezbędny danej osobie lub rodzinie do prowadzenia, w miarę możliwości,samodzielnego gospodarstwa domowego.

 

III. SYTUACJA ZDROWOTNA

 

A. Sytuacja zdrowotna rodziny

1. Liczba osób długotrwale chorych

Rodzaje schorzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inne problemy zdrowotne podane przez osobę

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Czy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu?

tak nie

4. czy osoba posiada dostęp do świadczeń zdrowotnych ?

tak nie

5. Dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (imię,nazwisko, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, telefon) :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

B. Sytuacja osób niepełnosprawnych

 

1. Która z osób niepełnosprawnych wymieniona w części B wymaga:

1) skierowania do ośrodka wsparcia .............................................................................

(rodzaj)

2) skierowania do mieszkania treningowego, wspomaganego, chronionego

.................................................................................................................................

3) usług asystenckich .................................................................................................

(zakres)

2. Stan zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz potrzeby w tym zakresie :

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

1. Która z osób wymienionych w części B jest ubezwłasnowolniona :

1) częściowo 2) całkowicie

........................................... ..................................................

2. Dane opiekuna prawnego (imię, nazwisko, adres, telefon) :

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

 

IV. POTRZEBY I OCZEKIWANIA OSOBY ZGŁOSZONEJ PODCZAS PRZEPROWADZANIA WYWIADU

 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

 

Data zgłoszenia : ..................... Data przeprowadzenia wywiadu :..............................

 

Imię i nazwisko pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad :

 

.................................................

...........................................................................

podpis i pieczęć pracownika socjalnego

 

 

 

 

 

Oświadczam,że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

................................................................

data i podpis osoby, z którą

przeprowadzono wywiad

 

V. OCENA SYTUACJI OSOBY I WNIOSKI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

...............................................................

podpis i pieczęć

pracownika socjalnego

SYTUACJA ZDROWOTNA

B. Sytuacja osób niepełnosprawnych

1

2

3

4

5

6

7

Imię i nazwisko

Rodzaj dysfunkcji

Ustalony stopień niepełnospra - wności,

Orzeczenie powiatowego zespołu ds .orzekania o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie wydane na stałe lub na czas określony

Ograniczenia funkcjonalne

 

Numer

Data

Termin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu świadczenia
usług asystenckich w miejscu zamieszkania

Projekt „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w powiecie wieruszowskim”

KONTRAKT TRÓJSTRONNY ZAWARTY POMIĘDZY UCZESTNIKIEM, ASYSTENTEM I PODMIOTEM REALIZUJĄCYM WSPARCIE W POSTACI USŁUGI ASYSTENCKIEJ

 

Zawarty w dniu………………………pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez – ………………………………………………..

zwaną dalej „Projektodawcą” a

………………………………………………………………………………………………

Zamieszkałą/ym……………………………………………………………………..

Legitymujacą/ym się dowodem osobistym nr………………………seria………………….

PESEL……………………………………..

Stopień niepełnosprawności: ……………………………………

zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”

oraz pomiędzy Asystentem ………………………………………………………………………………..zwanym dalej AON/AOON reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………

§1

Przedmiotem niniejszego kontraktu jest określenie zasad współpracy i uczestnictwa stron kontraktu podczas świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania w ramach projektu pn. „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w powiecie wieruszowskim”– współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie IX.2. Usługi na rzecz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,

 

§2

Uczestnik Projektu oświadcza, że:

1. W dniu podpisania niniejszego kontraktu potwierdza prawidłowość informacji przekazanych personelowi TPD OM w Wieruszowie w trakcie sporządzania „Kwestionariusza do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego z zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” oraz „ Informacji beneficjenta w Projekcie Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”,

2. Potwierdza poprawność danych osobowych przekazanych Projektodawcy,

 

§3

Na mocy niniejszego kontraktu Projektodawca zobowiązuje się do:

1. Rzetelnej realizacji usług asystenckich, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania.

2. Zapewnienia możliwości odbycia indywidualnych konsultacji z kierownictwem TPD OM w Wieruszowie w razie zaistniałej potrzeby.

3. Przestrzegania polityki i zasad wspólnotowych, szczególnie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

 

§4

Na mocy niniejszego kontraktu Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

1. Uczestnictwa w projekcie na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego kontraktu,

2. Ponoszenia odpłatności za usługi cateringowe w wysokości ……………………………….za 1 obiad na konto projektowe w Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieruszowie o numerze 08 9256 0004 2600 0518 2000 0050 do 10 – tego dnia każdego miesiąca po wykonanej usłudze.

3. Przestrzegania zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim.

4. Poddawania się monitoringowi służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji poprzez wypełnienie ankiet bądź uczestnictwa w wywiadach.

5. Udzielania niezwłocznie wszelkich informacji związanych ze zmianą sytuacji życiowej uczestnika/czki projektu.

 

§5

Wymienione w §3 ust. 1 usługi asystenckie, świadczone przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej/Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, obejmują następujący katalog, doprecyzowany zgodnie z indywidualnie zgłoszonymi potrzebami osoby niesamodzielnej, m.in.:

1. Pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

2. Pomoc w zakupach przy udziale klienta/ON (asystent pomaga nieść zakupy do 5kg),

3. Pomoc w korzystaniu ze sprzętu teleinformatycznego,

4. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z urzędnikami,

5. Pomoc w komunikacji z innymi osobami z otoczenia,

6. Pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków, pisaniu i czytaniu korespondencji,

7. Pomoc w czytaniu książek, prasy,

8. Pomoc w korzystaniu z zajęć rehabilitacyjnych, sportowych i rekreacji,

9. Pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego,

10. Pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez osobę objętą wsparciem usług asystenckich miejsce oraz powrocie (dom, praca, placówka do której osoba uczęszcza, Kościół, lekarz, urzędy, biblioteka, znajomi, rodzina), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe, na wczasy lub turnusy rehabilitacyjne.

11. Pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym.

 

§ 6

1. Termin realizacji przedmiotu kontraktu obejmuje okres od …………………………………… do maksymalnie ……………………………..,

2. Kontrakt może zostać rozwiązany przed upływem terminu jego obowiązywania w przypadku:

a. Złożenia rezygnacji przez Uczestnika Projektu;

b. Stwierdzenia nieprawdziwości danych, o których mowa w § 2 kontraktu;

c. Naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień § 4 kontraktu, jeżeli po uprzednim wezwaniu przez Projektodawcę i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni, Uczestnik Projektu nadal narusza postanowienia kontraktu.

3. Usługi asystenckie prowadzone będą w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb uczestnika projektu. Usługi asystenckie będą wykonywane od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym 7:30-15:30, w wymiarze godzin …… /dziennie ……. (np. 2) dni w tygodniu oraz w szczególnych przypadkach w innych godzinach w dni robocze oraz w soboty i dni wolne od pracy.

4. Rzeczywista liczba godzin, termin świadczenia usług asystenckich uzależniona będzie od bieżących, zgłaszanych potrzeb Uczestnika Projektu. W przypadku braku wolnego asystenta

w terminie zgłoszonym przez uczestnika, uzgadniany jest inny, możliwie najbliższy termin.

 

§ 7

1. Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi asystenckie oraz sposób realizacji określa Regulamin świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania,

2. Asystent Osoby Niepełnosprawnej/Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej zobowiązuje się do:

*przedłożenia Uczestnikowi Projektu po wykonanej usłudze wsparcia „Dziennik czynności usług

asystenckich” w którym Uczestnik Projektu potwierdza każdorazowo realizację usługi.

*organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych

metod pracy socjalnej.

*organizowanie opieki i pracy z osobą z niepełnosprawnością

*organizowanie wsparcia społecznego.

*pobudzanie aktywności osoby z niepełnosprawnością.

*mobilizowanie osób z niepełnosprawnością do aktywnego spędzania czasu wolnego

i rozwijania zainteresowań.

*rozwiązywanie problemów osoby z niepełnosprawnością.

*monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę z niepełnosprawnością.

*zapewnianie jakości w pracy z osobami z niepełnosprawnością, przestrzeganie

obowiązujących procedur.

*przestrzeganie regulaminu oraz przepisów BHP.

*dbanie o dobro podopiecznego.

*przynajmniej raz w miesiącu lub w zależności od potrzeb AOON/AON oraz specjalisty do

spraw usług asystenckich organizowanie spotkań konsultacyjnych.

*doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne ,integracja ze środowiskiem).

*wspieranie osoby z niepełnosprawnością w załatwianiu spraw urzędowych.

*współtworzenie Indywidualnych Programów Terapii (IPT).

*monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opiekę i terapia osobę z niepełnosprawnością.

 

 

§ 8

Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień rozpoczęcia wykonywania usług asystenckich.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§10

Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………............................... .................…………………………… ……………………………………………

Uczestnik/czka projektu Projektodawca Podpis świadczącej

usługi asystenckie

 

 

Składając niniejszy kontrakt oświadczam iż zostałam (łem) uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w kontrakcie.

 

 

………………………… ………………………………………………………………….

Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika projektu (lub opiekuna prawnego)