Ogłoszenie o wynikach wyboru wykonawcy usług cateringowych

Data 28.09.2020r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2021-4791-6219 w projekcie pn. Centrum Usług Środowiskowych „Razem łatwiej”

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringu dla osób z niepełnosprawnościami – uczestników projektu Centrum usług Środowiskowych „Razem Łatwiej”  wybrana została oferta:

Agaty Chrząściel działającej pod firmą 

Catering „AGATA”

Ul. Mikorska 6 z Wyszanowa

 

Henryka Sokołowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

 

…………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

(Beneficjent/osoba upoważniona)